لینک مستقیم 647-خواص و كاربرد بتن با الیاف كوتاه فولادی

لینک مستقیم 648-بررسی و مقایسه روشهای تحلیل خطی و غیرخطی تیرهای تقویت شده فولادی و بتنی مسلح

لینک مستقیم 649-آنالیز استا تیكی غیر خطی مودال قاب های بتنی با نامنظمی جرمی

لینک مستقیم 650-مقایسه فنی و اقتصادی روسازیهای بتنی و آسفالتی مطالعه موردی آزادراه زنجان قزوین

لینک مستقیم 651-بررسی قطر و فاصله میلگردها در اتصال بین دال بتنی و دیوار در بهبود رفتار لرزه ای سازه های بنایی

لینک مستقیم 652-بررسی نفوذ پذیری بتن الیافی

لینک مستقیم 653-ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتن آرمه با استفاده ازروش نسبت ظرفیت به تقاضا

لینک مستقیم 654-بتن سبك سازه ای مناسب برای محیطهای در معرض خوردگی

لینک مستقیم 7-بررسی لرزه ای سیستم های دو گانه قاب-دیوار

لینک مستقیم 8-تولید زلزله های مصنوعی منطبق با طیف طرح هدف

9-بررسی خصوصیات و تعمیرات مورفولوژیكی رودخانه ها

10-انواع خرابی راهها و اصول مرمت آنها

11-رفتارسنجی بادبندهای با خروج از مركزیت (EBF)

12-کاهش جرم ساختمان و نقش آن در اقتصادی بودن طرح در مقابل زلزله

13-بهبود عملكرد كامپوزیت های FRP درمقاوم سازی ساختمان های بنایی

14-رفتار قابهای بتن مسلح با بتن پرمقاومت در برابر بارگذاری ضربه ای

15-بررسی آسیب ها در ساختمانهای اسكلت فلزی شهر بم ودسته بندی روشهای مقاوم سازی سازه های آسیب دیده در زلزله

16-استفاده از دیوارهای برشی فولادی در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها

17-کاربرد تئوری ولاسف در تحلیل هسته مرکزی ساختمانهای بلند

7-خلاصه ای درباره بتن

8-بتن ریزی فنداسیون

9-بتن ریزی و پرداخت بتن

10-بتن سبك و اثر ميكروسيليس ها در افزایش مقاومت آن

11-بتن های دیر گداز

12-نقش حباب در بتن